اتوماسیون و راهکارها

دامداری هوشمند مبتنی بر RFID

(1) 750,000 تومان980,000 تومان

اتوماسیون و راهکارها

سیستم انبارداری هوشمند

(1)

اتوماسیون و راهکارها

سیستم پارکینگ هوشمند خودرو