دستگاه حضوروغیاب مدل:MD30

دستگاه حضوروغیاب مدل:MD30