این دستگاه به منظور ثبت اطلاعات چک(مبلغ،تاریخ ، در وجه و…) به کار می رود و با توجه به کاربرد دارای قابلیت های متفاوتی می باشد.