این نوع قرائتگرها که معمولا جهت پارکینگ های خودرو،انبارداری و مدیریت احشام کاربرد دارند تا فواصل بالایی قابلیت شناسایی تگ را دارند.