درگذشته برای حفظ امنیت درب ها و کنترل ورود و خروج از کلید و قفل های مکانیکی استفاده میشد که قابلیت کپی کردن داشته و افراد غیرمجازبه راحتی امکان ورود یا خروج از درب را داشتند.اما با استفاده ازتجهیزات سیستم کنترل تردد می توان ورود و خروج افراد ازدرب راکنترل نموده و تعیین نمود که چه شخصی ،درچه زمانی ودرکجا قابلیت ورود یا خروج از درب را داشته باشد وبدین وسیله امنیت قابل توجهی رابرقرار نمود. تردد و بازشدن درب دراین سیستم ها بسته به قابلیت دستگاه ها با معرفی کارت ، رمز ویا اثرانگشت صورت می گیرد.
دستگاه دارای خروجی رله بوده و یا قابلیت اتصال به قفل برقی را دارد و باز و بسته شدن درب را می توان ازطریق نشان دادن کارت ویا واردنمودن رمزویا اثرانگشت مجاز کنترل نمود.