وب کیوسک های اطلاع رسانی جهت استفاده در مراکز آموزشی،خدمات شهری شهرداری ها،مجتمع های مسکونی،شرکت ها و سازمان های دولتی و… به منظور ارائه سریع و یکپارچه اطلاعات به کاربرده می شوند.
این دستگاه ها در دو نوع لمسی و با صفحه کلید و با قابلیت سفارشی سازی قابل ارائه می باشد.

وب کیوسک های اطلاع رسانی

کیوسک KA_Mural

وب کیوسک های اطلاع رسانی

وب کیوسک BP42

وب کیوسک های اطلاع رسانی

وب کیوسک LQ07

وب کیوسک های اطلاع رسانی

وب کیوسک LX09

وب کیوسک های اطلاع رسانی

وب کیوسک LX17

وب کیوسک های اطلاع رسانی

وب کیوسک LX71

وب کیوسک های اطلاع رسانی

وب کیوسک اطلاع رسانی مدل L071