این نوع کارت ها دو تکنولوژی را به صورت همزمان ارائه می دهند.به عنوان مثال کارت هایی که دو پروتکل ISO14443 و ISO18000 را به صورت همزمان ارائه می دهند….