جهت تست اصل یا تقلبی بودن اسکناس از این دستگاه استفاده می شود.اساس کار،تابش اشعه ماوراء بنفش و بررسی واکنش بر آن است.