انواع کارت های مغناطیسی(hico & loco)

کارت های مغناطیسی

كارت مگنت HiCo سفيد

تومان

کارت های مغناطیسی

كارت مگنت HiCo طلایي

کارت های مغناطیسی

كارت مگنت HiCo نقره اي

کارت های مغناطیسی

كارت مگنت LoCo سفيد

کارت های مغناطیسی

كارت مگنت LoCo طلایي

کارت های مغناطیسی

كارت مگنت LoCo نقره اي