انواع نمایشگر های مشتری با قابلیت متصل شدن به صندوق های فروشگاهی

سیستم های فراخوان و نوبت دهی

نمایشگر ZQ-VFD2500