دامداری هوشمند مبتنی بر RFID

  • مدیریت کامل دامداری توسط سیستم هوشمند کامپیوتری
  • امکان گزارش گیری از تمام مراحل شامل: تولید شیر، تلقیح ، آبستنی ، بیماریها ، وضعیت کامل گله، واکسیناسیون و غیره
  • صدور کارت شناسایی الکترونیکی برای هر راس دام
  •  ثبت اطلاعات نژاد دام برای تصمیم‌گیری برای آن
  • ثبت بیماری‌ها و اطلاعات دارویی دام برای تصمیم‌گیری درباره کاربرد گوشت آن
  • قابلیت کنترل اطلاعات دام در مرحله کشتار
  • ثبت آمار ورود دام
  • شناسایی وارد کننده دام برای پیگیری‌های لازم
  • امکان گزارش گیری در مورد عملکرد سیستم
  • امکان ردیابی دام و آماده سازی گزارشات لازم