سیستم انبارداری هوشمند

این پکیج با استفاده از انواع تگ با توجه به نوع کالا ، نصب ریدرهای برد بلند ، هند هلد قدرتمند و نرم افزار پویا ، سیستم هوشند انبارداری با مزیت های زیر ارائه می دهد:
> هوشمند سازی شناسایی کالا و انبارگردانی
> بهبود مستمر و مدیریت بهینه کسب و کار
> افزایش دقت و صحت ثبت و انجام تراکنش ها
> تسریع و تسهیل گزارش‌گیری ها
> تسریع در ثبت اسناد مالی انبار