كارت تركيبي Mifare 1k + R/O

کارت سفید که از چیپ های استاندارد مایفر 1k و 125khz همزمان بهره میبرد.استاندارد مایفر و R/O-125k از استانداردهای پرکاربرد RFID میباشد